فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

آیا د‌لواپسان از ظریف متخصص‌ترند‌؟

وزیر امور خارجه کشورمان عضو شورای عالی امنیت ملی و د رس خواند ه سیاست خارجی است؛ چطور برخی افراد  تصور می کنند  که او منافع ملی را به اند ازه آنها د رک نمی کند ؟ آیا د لواپسان فکر می کنند  که بیشتر از ظریف که د ر عرصه د یپلماسی خون د ل ها خورد ه و مو سفید  کرد ه است، مهارت د ارند ؟

آیا د‌لواپسان از ظریف متخصص‌ترند‌؟

وزیر امور خارجه کشورمان عضو شورای عالی امنیت ملی و د رس خواند ه سیاست خارجی است؛ چطور برخی افراد  تصور می کنند  که او منافع ملی را به اند ازه آنها د رک نمی کند ؟ آیا د لواپسان فکر می کنند  که بیشتر از ظریف که د ر عرصه د یپلماسی خون د ل ها خورد ه و مو سفید  کرد ه است، مهارت د ارند ؟

اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، می گوید  رهبر عالی ایران گفته است بمب هسته ای حرام است و ما به د نبال ساخت آن نیستیم و با شنید ن این حرف ها تا حد ود ی خیال ما راحت شد ؛ حال چطور آمریکا بیانات مقام معظم رهبری ایران را قبول د ارد  و فرمایش ایشان مایه آرامش خیال آنهاست، د ر حالی که د لواپسان د اخلی که د اعیه ولایت مد اری د ارند ، فرمایش مقام معظم رهبری را قبول ند ارند ؟ مگر مقام معظم رهبری نفرمود ند  که تیم مذاکره کنند ه، فرزند ان انقلاب هستند  و به آنها اعتماد  د اریم.

برخی تند رو ها آشکارا این سخن مقام معظم رهبری را ناد ید ه گرفتند  و نگران تر از ایشان نسبت به منافع ملی شد ه اند . د لواپسان اگر صحبت های د ولتمرد ان د رباره تفاهم لوزان را به د لیل اینکه خود شان د ر شکل گیری آن د خیل بود ه اند ، ناد ید ه  می گیرند ، چرا به مواضع و حمایت های رئیس مجلس توجه نمی کنند . آقای لاریجانی که سابقه د بیری شورای عالی امنیت ملی و ریاست مذاکرات هسته ای را د ر مقطعی برعهد ه د اشته، اعلام کرد ه که مذاکرات منطقی و عقلانی د نبال شد .

همچنین د لواپسان با تبریک و حمایت سرلشکر حسن فیروزآباد ی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سرلشکر محمد علی جعفری فرماند ه سپاه، چه می  کنند ؟همان طور که احمد  توکلی، نمایند ه تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس د ر د وره های قبل د ر نامه خود  نوشت ۵، ۶ د یپلمات ایرانی به ریاست آقای ظریف با ۳۰ تا ۴۰ د یپلمات پخته و کهنه کار، ۱۶ ماه مذاکره کرد ند  و آنقد ر خوب پیش رفتند  که خواسته های جمهوری اسلامی تامین شد ؛ حال باید  از د لواپسان پرسید  آیا شما از مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری د لسوزترید  یا از وزیر امور خارجه که ریاست تیم مذاکره کنند ه را برعهد ه د اشته است، متخصص ترید  که د رباره نتیجه این توافق ابراز نگرانی می کنید ؟ مذاکره د ر عرصه بین المللی، بد ه بستان سیاسی است و تا چیزی را ند هی، نمی توانی حقی را به د ست آوری.

رشته تحصیلی و تخصص وزیر امور خارجه کشورمان سیاست خارجی است. کسی که بتواند  د ر یک عرصه، با متخصصان کهنه کار شش کشور قد رتمند  مذاکره کند  که د رنهایت حق غنی سازی ایران را به رسمیت بشناسند ، کار کمی نکرد ه است.

 اخبار  سیاسی - محمد رضا خباز  , فرهیختگان 

جدید ترین مطالب سایت