لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

با رنگ، خانه را بزرگ کنیم

چگونه با رنگ، خانه را بزرگ کنیمرنگ های روشن و ساد ه مانند  خانواد ه رنگ های خنثی و یا رنگ های طبیعی، بهترین انتخاب برای اتاق های بسیار کوچک هستند ...

 

اما اگر اتاق شما خیلی کوچک نباشد ، می توانید  تنوع رنگی بیشتری د ر آن د اشته باشید . اگرچه همواره رنگ های آرامش بخش و ملایم برای اتاق خواب ها توصیه می شوند  اما اتاق خواب فضایی خصوصی است و باید  با سلیقه صاحب آن رنگ آمیزی شود .البته علاوه بر سلیقه شخصی، اطلاع از بعضی اصول د ر انتخاب رنگ مفید  است. به یاد د اشته باشید  رنگ های سرد  مانند  آبی ها و سبزها، رنگ هایی هستند  که سطوح را عقب تر از آنچه هستند  نشان می د هند ، از این رو فضاهای کوچک را بزرگ تر می نمایانند ، د ر حالی که رنگ های گرم که به «رنگ های پیش روند ه» معروف هستند ، جلوتر به نظر می رسند  و د ر نتیجه فضا را کوچک تر نشان می د هند . جوانان اغلب به رنگ های پرانرژی و زند ه علاقه مند  هستند ، اما بهتر است برای طراحی رنگ د ر یک اتاق کوچک از این رنگ ها د ر سطوح کوچک و به عنوان آکسان استفاد ه کنید . از د یوارهای روشن اتاق به عنوان بومی سفید  برای معرفی سطوح رنگی کوچک تر با رنگ های د رخشان و مورد  علاقه تان بهره بگیرید .د یوارهای سفید  یا کرم روشن شاید  برای جوانان کمی کسل کنند ه به نظر برسند ، اما د ر عوض این حسن را د ارند  که به شما امکان می د هند  هر از چند  گاه یک بار رنگ سایر وسایل اتاقتان را بد ون نگرانی از هماهنگی آن با رنگ د یوارها تغییر د هید.برای بزرگنمایی اتاق های کوچک بهتر است د رها و پنجره را به رنگ د یوار رنگ بزنید  و حتی پرد ه اتاق را ساد ه و همرنگ د یوار انتخاب کنید . تاثیر آینه ها د ر بزرگنمایی را فراموش نکنید . وجود  یک آینه قد ی د ر اتاق یک جوان نیازی حتمی است، ضمن اینکه با بازتاب نور فضا را نیز بزرگ تر از آنچه هست، نشان خواهد  د اد . د ر صورت امکان آینه را روی د یوار مقابل پنجره نصب کنید  تا با بازتاب نور طبیعی تاثیر بیشتری د اشته باشد . نصب آینه روی د ر کمد ها نیز علاوه بر بزرگنمایی و گرد ش نور د ر اتاق به آن نمایی مد رن می بخشد . نورپرد ازی نیز از اصولی است که باید  به آن توجه شود .

هموطن

 

جدید ترین مطالب سایت