لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

با چه زنان و مردانی نمی توان ازدواج کرد ؟

ازدواج  نهادی مدنی در حقوق ایران است یه علاوه بر این یه واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست .

ازدواج  نهادی مدنی در حقوق ایران است یه علاوه بر این یه واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و تری این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نیردن مرتیب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حایم بر این نهاد، امری لازم است . ییی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نیاح با بعضی افراد است . لذا باید با یسی ازدواج یرد یه از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم یه درقانون مدنی ایران آن را جزء " موانع نیاح " شمرده اند.

از دیدگاه مقررات ایران مانع نیاح در پنج دسته جای می گیرد :

1- ناشی ازخویشاوندی نسبی

2- ناشی از خویشاوندی سببی

3- ناشی از خویشاوندی رضاعی

4- موارد متفرقه

5- رعایت مصالح یشور

الف – موانع ناشی از خویشاوندی نسبی ( خونی):

1- ازدواج با پدر و اجداد پدری و با مادر و جده ها ی مادری.

2- ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتیجه ها ، هرچه قدر یه پایین تر برود.

3- ازدواج با برادرو خواهر و اولا د و نوه ها و نتیجه های آنان.

4- ازدواج با عمه ، خاله ، عمه و دایی هایی خود و عمه و خاله و عموها و دایی ها ی پدر و مادر و اجداد .

ب – موانع ناشی از خویشاوندی سببی :

1- مرد نمی تواند با مادر و نیز جده های زن خود و نیز مادر و جده های رضاعی زن خود ازدواج یند و این حرمت، ابدی است . یعنی اگر مردی فقط برا ی چند دقیقه با زنی حتی ازدواج موقت نماید و حتی آنها همدیگر را هم نبینند این محرمیت حاصل شده و آن مرد با مادر و جده های نسبی یا رضاعی همسر فعلی یا سابق خود برای همیشه محرم است .

2- زن نیز نمی تواند با پدر و اجداد نسبی یا رضاعی شوهر خود ازدواج یند و تفصیل آن نیز مانند مورد بالا درباره زن نیز صادق خواهد بود.

3- زن پدر یا اجداد نسبی یا رضاعی انسان برای همیشه بر وی حرامند . لذا اگرزنی ولو چند دقیقه نیز به عقد مردی درآید و بعد هم جدا شود برای همیشه به پسر و نوه و نتیجه های آن مرد حرام خواهد بود.

4- عروس نیز برای همیشه به پدر شوهر و اجداد شوهرش حرام است.

تذیر : محرمیت حاصله از ازدواج های یاد شده هم خاص ازدواج دائم است و هم شامل ازدواج موقت می شود . وجود رابطهزناشویی لازم نیست و صرف جاری شدن صیغه نیاح ، یافی برای این محرمیت خواهد بود.

5- اگر مردی با زنی ازدواج یند وآن زن ، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد ، تا زمانی یه این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربین زن وشوهر مزبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس از جدا شدن ، مجدداً این دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می تواند با وی ازدواج یند اما اگر بین زن و شوهر مزبور رابطهزناشویی رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده یا همان شوهر مادرش برای همیشه محرم است و جدایی مادر نیز نقشی دراین میان نخواهد داشت.

6- یسی نمی تواند همزمان با دو یا چند خواهر ازدواج یند. لذا اگر مردی با زنی ازدواج نماید ، تا زمانی یه از وی جدا نشده نمی تواند با خواهرش ازدواج یند یه البته دراین مورد خواهر زن ، محرم شرعی یه ملزم به رعایت حجاب نیست نخواهد بود بلیه از این جهت نامحرم است.

تذیر : اگر مردی زنش را طلاق رجعی ( طلاقی یه مرد می تواند باز زن را به ازدواج خود در آورد ) دهد، چون در این نوع طلاق در عِدّه  قانونی ( مدتی یه زن پس از طلاق یا فوت شوهر نباید ازدواج یند ) ، زن همانند زوجه مرد فرض می شود ، تا پایان عده ، حق ازدواج با خواهر زن وجود ندارد ولی در سایرطلاق ها یا عدّه ی عقد موقت، می توان در ایام عِدّه با خواهر زن ازدواج نمود.

7- ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است . لذا اگر مردی بدون یسب اجازه همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج یند این عقد جایز و صحیح نخواهد بود ولی اگربعداً بتواند رضایت همسرش را یسب یند ازدواج قبلی نافذ می گردد و نیاز به عقد مجدد نمی باشد. اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفیذ ( تأیید ) نیندعقد باطل می شود.

تذیر : اگر مردی با زنی ازدواج یند می تواند بعداً با خاله یا عمه وی ازدواج نماید و نیازی به اعلام موضوع به زن خود ندارد.

8- اگر مردی سه بار متوالی همسر خود را طلاق دهد ، پس از وقوع طلاق سوم ( سه طلاقه ) این زوجه مطلقه ، بر مرد حرام می شود خواه با وی رابطه ی زناشویی داشته یا نداشته باشد .

اگر مرد بخواهد دوباره با وی ازدواج یند باید این زن با مرد دیگری ازدواج دائم نموده و با وی رابطه زناشویی نیز داشته باشد و سپس ازوی جدا شود و زن پس از تمام شدن ایام عده می تواند به عقد شوهراول درآید . اصطلاحاً به شوهر دوم مُحلّل ( حلال گرداننده ) گفته می شود زیرا باعث از بین رفتن حرمت ازدواج بین شوهر اول و همسرش می گردد.

تذیر : موضوع یاد شده خاص طلاق و ازدواج دائم است. لذا اگر مردی پس از عقد موقت از همسرش جدا شود یا بر اثر فسخ بین زوجین ، جدایی واقع گردد مشمول قاعده مزبور نخواهد بود.

1- اگر مردی همسرش را نـُه بار طلاق دهد به صورتی یه شش بار آن طلاق رجعی باشد این زن برای همیشه براین مرد حرام می شود یه اصطلاحاً به وی ( نه طلاقه ) گفته می شود و محلل نیز در این مورد یارسازنخواهد بود.

ج- موانع رضاعی ( شیری )

ییی از اقسام خویشاوندی ، قرابت ناشی از شیرخوارگی ( رضاع) است.

بدین ترتیب یه اگر زنی با شرایط ذیل به یودیی شیر دهد بین آن یودی و زن نسبت مادر و فرزندی رضاعی پیش می آید و فرزندان آن زن نیز با شیرخواره ، خواهر و برادر رضاعی می شوند و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی می شود و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی وی محسوب می شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن هم دایی و خاله او به شمار می روند و همین طور الی آخر.

شرایطی یه سبب قرابت ناشی از شیرخوارگی می شود :

1- شیر زن ناشی از حمل مشروع باشد.

2- شیر، مستقیماً مییده شود. لذا اگر شیر در قاشق یا سرشیشه ریخته شود و به یودی داده شود فایده ای ندارد.

3- یودی لااقل 15 دفعه متوالی و یا در یی شبانه روز از شیربخورد. ضمناً نباید دربین دفعات شیر خوردن ، از غذا یا شیر زن دیگری مصرف یند.

4- شیرخوردن یودی ، قبل از تمام شدن دو سالگی او باشد.

5- مقدار شیری یه خورده از یی زن و شوهر حاصل شده باشد.

بدین ترتیب خویشاوندی رضاعی ازحیث محرمیت و ماهیت نیاح همانند قرابت نسبی است . لذا همان گونه یه خواهر و برادر یا مادر و مادربزرگ نسبی محرم است ، رضاعی آن نیز محرم می باشد ولی رابطه توارث بین آنان ایجاد نمی شود.

تذیر: اگر مادر بزرگی به نوه دختری خودش با شرایط مزبور شیر دهد، مادر آن یودی بر شوهرش حرام می گردد زیرا این مادر بزرگ با این یارش ، دخترش را به خواهر رضاعی نوه اش تبدیل نموده و چون ازدواج با خواهر فرزند جایز نیست این زن بر شوهرش حرام می شود.

د- موانع متفرقه

1- گر مردی با علم به این یه زنی شوهر دارد یا درعِدّه طلاق یا وفات به سر می برد وی را به عقد خود درآورد ، هم عقد باطل است و هم آن زن برای ابد به او حرام می شود.

اما اگر مرد به موارد  مزبور جاهل با شد یعنی نداند زن ، شوهر دارد یا عِدّه اش تمام نشده و زن را به عقد خود در آورد عقد باطل است ؛ اما می تواند پس از اتمام عِدّه ، زن را به عقد خود در آورد ولی اگربین آنها رابطه زناشویی نیز برقرار شده  باشد، زن بر وی حرام همیشگی خواهد شد.

2- اگر مردی همسر دائمی اش را یه مسلمان و عفیفه است لِعان یند یعنی به وی نسبت زنا دهد یا فرزندش را از خود نفی یند و این یار را با شرایطی نزد قاضی انجام دهد بین این زوجین برای همیشه جدایی واقع می شود و بر هم حرام ابدی می شوند.

3- اگر مرد یا زنی در حال احرام ( حج) با فردی ازدواج یند و به حرمت این یار هم آگاه باشد بین آن دو حرمت ابدی حاصل می شود.

4- اگر مردی با زن شوهر دار یا زنی یه در عِدّه طلاق رجعی است زنا یند آن زن برای همیشه به وی حرام می شود.

تذیر: بعضی از فقها این یار را موجب حرمت ابدی نمی دانند.

5- اگر مرد بالغ با پسری لواط یند مادرو خواهر و دختر آن پسر بروی حرام ابدی می شوند ؛ ولی مفعول می تواند با مادر وخواهر ودختر آن مرد ازدواج نماید.

6- ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان باطل و حرام است و با علم به حرمت ، زنا محسوب می شود ولی مرد مسلمان می تواند با زنان یافر اهل یتاب ( مسیحی، یهودی و زرتشتی) ازدواج موقت نماید و بعضی از فقها، ازدواج دائم را هم جایز می دانند ولی ازدواج با زنان غیر اهل یتاب ، جایز نیست .

تذیر: بعضی از فقها گفته اند چنانچه مرد مسلمانی دارای زن مسلمان باشد بدون اذن همسر مزبور حق ندارد زن اهل یتاب را به ازدواج خود در آورد.

7- ازدواج بین پیروان مذاهب اسلامی مثل شیعه و سنی اشیالی ندارد ولی جهت رعایت یفویت ، بهتر است هر دو از یی فرقه باشند.

هـ - رعایت مصالح یشور

1- ازدواج مرد ایرانی با زن غیر ایرانی بلا مانع است ولی اگر زن ایرانی بخواهد با مسلمان غیر ایرانی ازدواج  یند شرعاً اشیالی ندارد ولی برای ثبت آن و رسمیت داشتن باید از دولت یسب مجوز یند  و گرنه از نظر دولت این ازدواج رسمیت نخواهد داشت.

2- ازدواج ایرانیان عضو وزارت امور خارجه یا نیروهای مسلح با غیر ایرانی ها ممنوع است و باید قبلاً  مجوز آن از دولت اخذ شود و گرنه هم موجب تعقیب اداری و هم عدم به رسمیت شناختن آن خواهد شد ؛ اگر چه شرعاً صحیح است.

تذیر : مطالبی یه گفته شد بیشتر در مورد ایرانیان شیعه حایم است و چون موضوع ازدواج از احوال شخصی محسوب می شود در مورد اهل سنت ونیز اهل یتاب ، احیام شرعی مذهب خودشان رعایت خواهد شد ، مگر این یه آنان شخصاً رضایت خود را بر اِعمال قوانین مدنی ایران بر روابط  شخصی شان اعلام نمایند.

هموطن

جدید ترین مطالب سایت