فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

فرآیند جدید انتخاب تیمهای ملی کشتی

فرآيند انتخاب تيم هاي ملي کشتي آزاد و فرنگي در سال فني جديد 94-93 پس از تاييد شوراي هاي فني تيم هاي ملي اعلام شد...

هموطن: به نقل از روابط عمومي فدراسيون کشتي، اين فرآيند که نسبت به سال گذشته در آن تغييراتي ايجاد شده است، پس از تاييد مجمع عمومي فدراسيون و سمينار روساي هيئت هاي کشتي سراسر کشور از ابتداي سال فني جديد پس از بازي هاي آسيايي کره جنوبي اجرايي مي شود.

** اين فرآيند به شرح زير است:

نفرات مجاز جهت شرکت در مسابقه انتخابي تيم هاي ملي در هر وزن (حداقل چهار و حداکثر هشت کشتي گير) در تمامي رده هاي سني عبارتند از:

1- حداقل يک و حداکثر چهار کشتي گير برتر در هر وزن از آخرين رقابت هاي قهرماني کشور

2- حداکثر دو کشتي گير از رقابت هاي عمومي کشور(open)

3- کشتي گيران مدال آور آخرين رقابت هاي جهاني و المپيک

4- کشتي گيران صاحب مدال طلا از رقابت هاي بازي هاي آسيايي 2014

5- کشتي گيران داراي مدال طلا از رقابت هاي نوجوانان جهان و المپيک در رقابت هاي انتخابي تيم ملي جوانان در صورت احراز شرايط سني

6- کشتي گيران مدال آور رقابت هاي جوانان جهان در رقابت هاي انتخابي تيم ملي بزرگسالان

7- کشتي گيران داراي مدال طلا از آخرين رقابت هاي قهرماني آسيا و کشتي گيران صاحب مدال از آخرين رقابت هاي قهرماني جهان در نوجوانان در صورت احراز شرايط سني در رقابت هاي انتخابي تيم ملي نوجوانان

8- کشتي گيران داراي مدال طلا از آخرين رقابت هاي قهرماني آسيا و کشتي گيران صاحب مدال از آخرين رقابت هاي قهرماني جهان در جوانان در صورت احراز شرايط سني در رقابت هاي انتخابي تيم ملي جوانان

9- سه نفر برتر رقابت هاي کشتي پهلواني بي وزن کشور (90 + کيلوگرم) در رقابت هاي انتخابي تيم هاي ملي بزرگسالان آزاد و فرنگي

توضيحات :

1- تمامي رقابت هاي انتخابي تيم هاي ملي کشتي آزاد و فرنگي در تمامي رده هاي سني به صورت دوره اي برگزار مي شود.

2- دو کشتي گير برتر هر وزن (فيناليست ها) در رقابت هاي انتخابي تيم ملي مي بايد حداکثر سه بار پي در پي با يکديگر رقابت کنند. کشتي گيري که موفق به کسب دو پيروزي از سه مسابقه ياد شده گردد، کشتي گير برتر انتخابي تيم ملي خواهد بود.

3- زمان برگزاري مسابقات انتخابي تيم هاي ملي حداقل شصت روز پيش از مسابقات جهاني خواهد بود.

4- کشتي گيران اول تا ششم رقابت هاي انتخابي تيم ملي در تمامي رده هاي سني در هر وزن، به ترتيب تيم هاي اول تا ششم ملي در هر سال فني را تشکيل مي دهند.

5- ضوابط و مقررات داوري در کليه رقابت هاي تعيين شده در فرآيند انتخابي تيم هاي ملي کشتي کشور بر مبناي ضوابط و مقررات جاري فيلا خواهد بود .

6- حضور کشتي گيران غير بومي از تيم هاي استان ها غير مرتبط در مسابقات قهرماني کشور و رقابت هاي عمومي(OPEN) مشمول جرائم بخشنامه ابلاغي شماره 5458/264 مورخ 92/12/26 فدراسيون کشتي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

7- تشخيص فني کادر هاي فني تيم هاي ملي کشتي آزاد و فرنگي کشور در تمامي رده هاي سني در خصوص تعيين تعداد کشتي گير شرکت کننده در انتخابي تيم ملي (حداقل چهار و حداکثر هشت کشتي گير) مي بايد به گونه اي باشد که قاعده "رده بندي" کشتي گيران از رقابت هاي "مبنا"، نقض نگردد .

8- کشتي گيران واجد شرايط جهت حضور در رقابت هاي انتخابي تيم ملي(در تمامي رده هاي سني و دو رشته آزاد و فرنگي) در صورت آسيب ديدگي مي بايد کليه مدارک و مستندات پزشکي خود را پيش از انجام رقابت هاي مذکور(حداقل پيش از زمان وزن کشي) به همراه تائيديه هيات محترم کشتي استان ذيربط، جهت بررسي کميته پزشکي فدراسيون کشتي جمهوري اسلامي ايران به حوزه فني مديريت تيم هاي ملي مربوطه ارائه نمايند. پس از تائيد اوليه حوزه مديريت فني يادشده، بررسي و اعلام نظر کميته پزشکي فوق الذکر منوط به انجام معاينه حضوري از کشتي گير ذيربط، و بررسي مستندات مرتبط در "کميسيون پزشکي خاص" بوده ، و عدم حضور کشتي گير ذيربط در زمان مقرر در کميسيون فوق الذکر، به منزله ي حذف از رقابت هاي انتخابي تيم ملي قلمداد مي شود.

9- در اوزاني که پس از برگزاري رقابت هاي انتخابي تيم ملي(در تمامي رده هاي سني و دو رشته آزاد و فرنگي) از نظر کادر فني ذيربط ابهام وجود داشته باشد، بنا به پيشنهاد کادر فني و در صورت تاييد شوراي فني مربوطه مي توان از طرق اعزام نفرات برتر اوزان مرتبط به تورنمنت هاي بين المللي و يا برگزاري رقابت هاي درون اردويي، نسبت به رفع ابهامات احتمالي اقدام نمود .

10- مبناي اصلي پوشيدن پيراهن تيم ملي حضور در تمامي رده هاي سني در دو رشته آزاد و فرنگي ، رقابت هاي انتخابي تيم ملي و کسب نتايج برتر در رقابت هاي مذکور خواهد بود. ولکن علاوه بر اصل يادشده (حضور و کسب نتيجه در انتخابي تيم ملي)، رعايت نظم اردويي، فقدان آسيب ديدگي هاي جدي، و دستيابي به آمادگي فني، جسمي، و رواني مناسب براي حضور در رقابت هاي بين المللي اصلي (جهاني و آسيايي)، در تعيين نفرات برتر براي پوشيدن پيراهن تيم ملي ملاک عمل خواهد بود . نفرات برتر تيم هاي ملي کشتي آزاد و فرنگي در تمامي رده هاي سني پانزده روز مانده به رقابت هاي اصلي معرفي مي شوند.

11- مبناي حضور کشتي گيران در "رقابت هاي بين المللي تختي، شاهد، يادگار امام(ره)، و روز جهاني کودک" به شرح ذيل خواهد بود:

- حداکثر 6 نفر برتر هر وزن از آخرين رقابت هاي قهرماني کشور

- کشتي گيران شرکت کننده در آخرين رقابت هاي کشتي جوانان جهان براي جام تختي

- کشتي گيران ملي پوش در آخرين رقابت هاي جهاني بزرگسالان (بنا به تشخيص کادر فني)، و بازي هاي آسيايي 2014 (بنا به تشخيص کادر فني) براي جام تختي

- کشتي گيران ملي پوش در آخرين رقابت هاي جهاني جوانان در صورت احراز شرايط سني براي جام شاهد

- کشتي گيران داراي مدال طلا از آخرين رقابت هاي جهاني و المپيک نوجوانان در صورت احراز شرايط سني براي جام شاهد

- کشتي گيران ملي پوش در آخرين رقابت هاي جهاني و المپيک نوجوانان در صورت احراز شرايط سني براي جام يادگار امام(ره)

12- حوزه هاي مديريت تيم هاي ملي کشتي آزاد و فرنگي کشور حداقل يک ماه پيش از برگزاري رقابت هاي عمومي کشور (OPEN) در تمامي رده هاي سني نفرات واجد شرايط رقابت هاي قهرماني کشور در هر وزن را براي حضور در رقابت هاي انتخابي تيم ملي اعلام خواهد کرد.

13- مبناي انتخاب کشتي گيران جهت حضور در رقابت هاي "جام جهاني" بزرگسالان، نفرات شرکت کننده در رقابت هاي جهاني 2014 تاشکند، و نتايج و عملکرد کشتي گيران ذيربط در "جام تختي" خواهد بود.

14- مبناي انتخاب کشتي گيران جهت حضور در رقابت هاي "آسيايي 2015 قطر" بزرگسالان، نتايج و عملکرد کشتي گيران ذيربط در "جام تختي" و رقابت هاي جام جهاني خواهد بود.

15- به منظور قدرداني و حمايت از پذيرش ميزباني مسابقات قهرماني کشور، مسابقات عمومي (OPEN) هر استان مي تواند علاوه بر سهميه مندرج در بخشنامه ذيربط ، يک تيم (در هر وزن يک کشتي گير) بيش از سهميه تعيين شده جهت حضور در رقابت هاي مذکور معرفي نمايد .

16- کشتي گيران واجد شرايط جهت حضور در رقابت هاي عمومي (OPEN) کشتي آزاد و فرنگي در تمامي رده هاي سني عبارتند از :

1-16- تيم اول کشور 32 کشتي گير

2-16- تيم دوم و سوم کشور 24 کشتي گير

3-16- تيم چهارم،پنجم و ششم کشور 20 کشتي گير

4-16- تيم هفتم،هشتم،نهم و دهم کشور 16 کشتي گير

5-16- تيم يازدهم تا بيستم کشور 12 کشتي گير

6-16- تيم بيست و يکم تا آخر 8 کشتي گير

7-16- حداکثر 8 استعداد برگزيده و برتر هر وزن بر مبناي ارزيابي کادر فني از کارگاه هاي فني.

منبع خبر: ورزش3

 

جدید ترین مطالب سایت