لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

آمار خانواده های ایرانی/ ۴ نفره ها بیشتر از همه، ده نفره ها کمتر از همه!

بر اساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرد، بیشترین خانوارهای ایرانی ۴ نفره هستند و سه نفره ها و دونفره ها در رده های بعدی قرار دارند. خانواده های ده نفر به بالا نیز ۲ دهم درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بعد خانوار (متوسط تعداد افراد)در سال گذشته 3.47 نفر بود که این شاخص نسبت به سال 91 رشد داشته به طوری که خانوارهای چهار نفره با 29.8 درصد بیشترین تعداد از کل خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده اند.

توزیع خانوارها براساس آمارهای بانک مرکزی، برحسب تعداد افراد نشان می دهد که خانوارهای یک نفری 6 درصد، دو نفری 18.0درصد، سه نفری 27.4 درصد، چهار نفری 29.8 درصد، پنج نفری 12.3 درصد، شش نفری 4 درصد، هفت نفری 1.6 درصد، هشت نفری 0.4 درصد، نه نفری 0.3 درصد، ده نفری و بیشتر0.2 درصد از کل خانوارها را به خود اختصاص داده اند.

آمار خانواده های ایرانی/ ۴ نفره ها بیشتر از همه، ده نفره ها کمتر از همه!

گروه های سنی

در سال 92 توزیع افراد خانوارها برحسب گروه های سنی به صورت زیر بوده است: کمتر از یک سال 0.6 درصد، یک تا پنج سال 6.4 درصد، شش تا 10 سال 6.5 درصد، یازده تا پانزده سال 6.7 درصد، 16 تا 20 سال 7.8 درصد، 21 تا 30 سال 21.5 درصد، سی و یک تا چهل سال 15.7 درصد، 41 تا پنجاه سال 13.5 درصد و پنجاه و یک سال و بیشتر 21.3 درصد بود.

قابل توجه است که حدود 28 درصد از افراد خانوارها را افراد زیر 21 سال تشکیل داده اند که این رقم در مقایسه با سال قبل کاهش داشته است.

تحصیلات

در سال مورد بررسی توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها برحسب میزان سواد نشان داد که 11.2 درصد بی سواد، 1.6درصد قادر به خواندن و نوشتن، 21.6 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 43.4 درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه، 22.2درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند.

براساس نتایج این بررسی درصد افراد قادر به خواندن و نوشتن و با تحصیلات ابتدایی ودانشگاهی در مقایسه با سال 1391 افزایش و درصد افراد بی سواد و با تحصیلات راهنمایی و متوسطه کاهش داشته است.

طبق یافته های این بررسی در بین اعضای مذکر شش ساله و بیشتر خانوارها 7.8 درصد بیسواد، 1.7 درصد قادر به خواندن و نوشتن، 21.1 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 46.3 درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه و 23.1 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند.

در مقایسه با سال 1391 درصد افراد مذکر بی سواد و با تحصیلات راهنمایی و متوسطه کاهش و درصد افراد قادر به خواندن و نوشتن با تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی افزایش داشته است.

در بین اعضای مؤنث شش ساله و بیشتر خانوارها 14.7 درصد بی سواد، 1.5 درصد قادر به خواندن و نوشتن، 22.2 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 40.4 درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه و 21.2 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند.

براساس نتایج این بررسی درصد افراد مؤنث قادر به خواندن و نوشتن و با تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی در مقایسه با سال قبل افزایش و درصد افراد با تحصیلات راهنمایی و متوسطه کاهش داشته است. ضمنا درصد افراد بی سواد بدون تغییر بوده است.

در سال مورد بررسی، بیشترین تعداد افراد بی سواد در گروه سنی هفتاد و یک سال و بیشتر 23.9 درصد و بیشترین تعداد افراد با تحصیلات دانشگاهی در گروه سنی 21 تا سی سال 47.8 درصد قرار داشته اند.

جدید ترین مطالب سایت