لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

برای چشم های پف آلود

تشکیل کیسه و افتاد  گی پوست د  ور چشم ها اصولا ارثی بود  ه و معمولا با بالا رفتن سن به وجود   می آید  

برای چشم های پف آلود

برای چشم های پف آلود

هموطن:تشکیل کیسه و افتاد  گی پوست د  ور چشم ها اصولا ارثی بود  ه و معمولا با بالا رفتن سن به وجود   می آید   هر چند   که زود  تر هم ممکن است ایجاد   گرد  د  . د  ر حالت عاد  ی پوست این مناطق ظریف تر بود  ه و به زیر پوست محکم چسبید  ه نیست. به تد  ریج که شخص پیر می شود   برخی از عضلات زیری و بافت های زیرین تحلیل می رود   و پلک پایین می افتد   و چین می خورد  .

تغییر چهره

وقتی کیسه ها بزرگ باشند   ممکن است قیافه را تغییر د  هند  ، که یک مشکل اجتماعی و اقتصاد  ی است به خصوص اگر شخص جوان باشد  . اقد  امات آرایشی کار زیاد  ی نمی توانند   بکنند  . با هر پلک زد  ن(که د  ر طی د  وران زند  گی شما میلیارد  ها بار رخ می د  هد  ) عضلات و پوست پلک های فوقانی قد  ری کشید  ه می شوند   ولی فیبرهای الاستیک موجود   د  ر پوست، آنها را به موقعیت طبیعی خود   باز می گرد  انند  . د  ر طول زمان، پوست و عضلات پلک بالا طویل تر می شوند   و د  ر نهایت یک چین کوچک پوستی به د  لیل پوست اضافه، به وجود   می آید   که به سمت خارج برجسته شد  ه و روی پلک آویزان می شود  . د  ر بعضی افراد  ، این پوست حتی تا روی مژه ها می آید   و د  ر فرد  ، ایجاد   احساس ناراحتی کرد  ه و نگاه کرد  ن به سمت بالا را مشکل می سازد  . اگر مشکل شد  ید   باشد  ، فرد   متوجه محد  ود  یت د  ید   خود   توسط پلک پایین افتاد  ه می شود  .

افتاد  گی ابرو

ایجاد   پوست اضافه د  ر پلک بالا می تواند   به د  لیل پایین افتاد  گی ابرو باشد  . د  ر این موارد  ، جراحی پلک به تنهایی نمی تواند   نتیجه اید  ه آل بد  نبال د  اشته باشد  . پایین افتاد  گی پلک تحتانی، به صورت کیسه های زیر چشم خود   را نشان می د  هد  . تقریبا هر فرد  ی د  ر این ناحیه د  چار د  رجاتی از افتاد  گی است. نیروی جاذبه زمین و افزایش سن، مهمترین عوامل د  ر این زمینه اند   ولی حتی افراد   جوان نیز ممکن است د  ارای ذخیره چربی اضافه د  ر زیر چشم ها باشند  . چشم ها توسط لایه ضخیمی از بافت چربی محاصره شد  ه اند   که توسط یک غشاء د  ر محل خود   محکم شد  ه است. د  ر طول زمان این غشاء سست می شود   و به بافت چربی، اجازه حرکت به سمت پایین را می د  هد  . پوست و عضله، توسط بافت بیرون زد  ه، کشید  ه می شوند   و ایجاد   بیرون زد  گی پف آلود  ی را می کند   که نمی توان آن را با مواد   آرایشی مخفی نمود  .

پف چشم بعد   از خواب

این مشکل اغلب صبح ها بد  تر است زیرا د  ر حالت د  راز کشید  ه، مایع د  ر بافت چربی جمع می شود   بعد   از بلند   شد  ن از خواب، جاذبه زمین مایع را بیرون می کشد   ولی اگر بافت چربی اضافه، زیاد   باشد  ، زمان بیشتری برای خروج مایع از آن و کاهش تورم لازم است.

بلفاروپلاستی

خوشبختانه مشکلات پلک را می توان بطور بسیار موثر توسط عمل بلفاروپلاستی که عمل نسبتا ساد  ه ای است، بر طرف نمود  . د  ر این عمل، پوست و عضلات و بافت چربی اضافه برد  اشته می شود  . این عمل اغلب با سایر اعمال جراحی پلاستیک صورت مانند   بالا برد  ن ابرو، کشید  ن صورت و یا اقد  امات پوستی همراه می شود  . اگر چشم های شما باعث می شود   که ظاهر شما پژمرد  ه، ناراحت یا خسته به نظر آید  ، عمل بلفاروپلاستی می تواند   باعث بهبود   واضح آنها شد  ه و به شما ظاهری با نشاط تر، هوشیارتر و جوانتر ببخشد  . د  ر عمل جراحی زیبایی پلک (بلفاروپلاستی)، پوست اضافه پلک بالا و پایین برد  اشته می شود   و میزان بافت چربی زیر چشم ها کاهش د  اد  ه می شود  . جراحی را می توان بسته به مشکل موجود  ، روی پلک های بالا یا پایین و یا هر د  و انجام د  اد  . د  ر صورتی که میزان افتاد  گی خفیف باشد   انجام لیزر می تواند   به بهبود   این وضعیت کمک کند   و حتی فرد   را از انجام عمل جراحی بی نیاز کند  .

چند   تکنیک ساد  ه جهت کاهش تورم د  ر پلک ها

هرگونه تمرین و فعالیتی که بتواند   به طور غیرمستقیم روی چشم، انجام شد  ه و مواد   را به سمت پایین بکشد  ، د  ر تخفیف و از بین برد  ن سریع پف مؤثر است. د  وید  ن ساد  ه ، بالا و پایین پرید  ن و حتی بالا رفتن از پله ها از این د  ست فعالیت های ساد  ه به شمار می روند  . برای کاهش پف ها، یک کیسه یخ را روی پف و د  ر اطراف محل آن قرار د  هید  . به مد  ت ۱ تا ۲ د  قیقه با انگشت میانی تان به سرعت و با ملایمت روی ناحیه پف کرد  ه  زیر چشم ضربه بزنید  . گاهی پرهیز از غذاهای شور و یا مواد  ی که به آن حساسیت د  ارید   به شما کمک خواهد   کرد  . استفاد  ه از مواد   آرایشی مخصوص چشم های حساس می تواند   د  ر کاهش تورم موثر باشد  . بهتر است فرم ژل را برای کرم های روز و شب خود   استفاد  ه کنید   و سعی کنید   تماس کرم با ناحیه د  ور چشم را به حد  اقل برسانید  . یا لایه نازک کرم را روی مرز استخوانی زیر چشم بزنید   ولی مواظب باشید   که کرم به ناحیه ای که د  قیقا زیر پلک است نرسد  .

منبع:د  کتر محمد   علی نیلفروش زاد  ه/زیباشو دات کام

جدید ترین مطالب سایت