• «خیابانی که سرخ شد»
    عکسی که می بینید، در یکی از همان روزهای پرالتهاب گرفته شده است. خون پاک مبارزی بر زمین ریخته و مردم خشمگین، بر گرد آن جمع شده اند و ابراز احساسات می کنند.
  • «خیابانی که سرخ شد»
    عکسی که می بینید، در یکی از همان روزهای پرالتهاب گرفته شده است. خون پاک مبارزی بر زمین ریخته و مردم خشمگین، بر گرد آن جمع شده اند و ابراز احساسات می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب