• اظهارنظر وزیر درباره پدیده «روسپی گری»
    وزیر کار با تاکید بر اینکه باید بر مفهوم اجتماعی شدن سلامت بیشتر تاکید کنیم، گفت:« بحث روابط روابط اجتماعی ما فقط بحث درمان نیست، اعتیاد کراک روابط جنسی این ها بحث ها و اقعیت های اجتماعی است. روسپی گری یک واقعیت اجتماعی است که جامعه نمی بیند، اصلا صورت مساله را قبول ندارد و نمی  خواهد ببیند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب