• آزمون جالب خود شناسی!
    بعضی از آدم ها صبح  کله سحر از خواب بیدار می شوند و زندگی روزانه شان را خوب و راحت از سر می گیرند ولی عبضی آدم ها نه. آنها نه تنها صبح خیلی زود نمی توانند از تختخواب دل بکنند،  بلکه به زور از جا بلند می شوند و هیچ کاری هم نمی توانند انجام دهند؛  انگار که بخشی از مغزشان همچنان تا چند ساعت بعد خواب می ماند!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب