• خلیج‌فارس در حال خفه شدن است
    عضو هیئت علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان گفت: پساب های خانگی، کشاورزی و شرایط نامطلوب رودخانه ها، تغییرات بیش از حد و نامطلوب از منابع زنده و غیرزنده دریائی، حمل و نقل و تردد دریائی، خطوط لوله نفت، وقوع چند جنگ منطقه ای و به آتش کشیده شدن چاه های نفت منطقه و موارد بسیار متعدد دیگر شرایط زیست محیطی منطقه خلیج فارس و دریای عمان را به حد غیرقابل قبولی تنزل داده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب