• موبایل چه بلایی سر گردن تان می آورد؟
    نتایج پژوهشی تازه نشان می دهد که سر خم کردن و نگاه کردن به پایین برای کار کردن با تلفن همراه معادل وزنه ای 27 کیلوگرمی روی گردن شما نیرو وارد می کند. این نیرو مشابه این است که یک مورچه خوار غول پیکر یا چهار توپ بزرگ بولینگ از گردنتان آویزان شده باشد؛ تازه شما چندین بار در روز دارید این کار را انجام می دهید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب