• تصاویر پمپ بنزین اتومبیل های برقی!
    صنعت تولید خودروهای برقی رو به پیشرفت است و نمونه های بسیاری از این نوع اتومبیل ها در حال تردد هستند، اما صنعت تغذیه یا شارژ و سوخت گیری! این خودروها گاهی جلوتر از صنایع خودروساز پیش می رود. در جایگاه های جدید، بدون اتصال فیزیکی، خودرو شارژ می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب