• ارتباط احساسات عاطفی با ژنتیک افراد
    آن ها دریافتند که افراد دارای این ژن در مقایسه با شرکت کنندگان فاقد آن از سطوح نویز کمتری بر روی تصاویر مثبت و منفی برخوردار بودند که نشانگر «وضوح احساسی» است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب