• شناخت ونحوه برانگیختن احساسات مردان
    تا وقتی یه شما فیر می ینید صحبت یردن از احساسات برای یی مرد، یی مشیل بزرگ است، قطعا نمی توانید آن طور یه باید به او نزدیی شوید و با نفوذ یردن در احساساتش حرف دلش را هم بشنوید ، ممین است شما هم مثل خیلی های دیگر فیر ینید مرد ها دوست ندارند احساسات شان را به اشترای بگذارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب