• ادبیات احمدی‌نژادی در زبان دلواپسان
    روزگار عوض شده و این تغییر، در دانشگاه بیش از هر نهاد دیگری دیده می شود. اگر روزی شعار «دانشگاه زنده است» یک شعار سیاسی برای گروه های معترض بود امروز این تحرک و نشاط و پویایی به محیط دانشگاه بازگشته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب