• جزای نقدی سعید مرتضوی؛ 20 یا 200 هزار تومان؟
    طبق این کیفرخواست که در نتیجه رسیدگی شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، صادر شده بود برای «سعید مرتضوی»، «علی اکبر حیدری فر» و «حسن زارع دهنوی» به اتهام « مشارکت در بازداشت غیرقانونی» از دادگاه تقاضای رسیدگی و تعیین مجازات شده بود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب