• بازدید وزیر کار از کوره‌پزخانه‌های پاکدشت
    یکی از کارگران کوره پزخانه که دچار سکته مغزی شده و 59ساله است اما خیلی بیشتر به نظر می رسد. به خاطر 90 روز کسری، نتوانسته بازنشسته شود. ربیعی به او قول مساعد برای پیگیری بازنشستگی اش می دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب