• قلعه‌ای که جرز دیوارش را با انسان پُر کردند
    «در بخشی از دیوارهای یکی از بزرگترین ارگ های خشت و گلی دنیا، انسان مرده را لای جرز می گذاشتند و اسکلت هایی فراوان پیدا شده در آن گویای این واقعیت است. در بیرون از قلعه هم شاخ های گوزن و قوچ که همه صادراتی و برش خورده کشف شده که متعلق به قرن سوم و چهارم بوده است.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب