• در سیستم بانکی، مافیای وام وجود دارد
    واقعیت این است که میزان بدهی بدهکاران درشت به نظام بانکی کشور، هر ساله رو به رشد است و هیچ آثاری از کاهش این بدهی ها هم از نظر مبلغ وام و هم از نظر تعداد وام گیرندگان به چشم نمی خورد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب