• اشرف پهلوی، سلیطه سلطان!
    اشرف پهلوی دخترشدنش را ظلم طبیعت می دانست و فکر می کرد باید پسر می شد؛ پسری که همه ویژگی های پدر، تندخویی و اقتدار و مال پرستی را داشت و می توانست سکان کشتی سلطنت را در دست بگیرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب