• اصغر قاتل چه کسی بود؟(+18)
    پس از کشتن بیش از 30 انسان، وقتی او را برای اعدام می بردند،می گفت: من چند نفر مجهول الهویه را کشته ام و شما مرا برای خاطر این اشخاص ولگرد می کشید؟ من که شخص حسابی و سیدی را نکشته بودم، چند نفر مجهول الهویه را کشتم!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب