• رفراندوم و پاسخ منتقدان
    مساله توافق هسته ای كه روزبه روز جدی تر می شود به خاطر خود این توافق نیست بلكه به واسطه عدم اعتماد به آمریکاست. جبهه پایداری، اصولگرایان تندرو و یا حتی دلواپسان احساس می كنند اگر توافق هسته ای با آمریكا به وجود بیاید، راه ارتباط مستقیم هموارتر می شود. در توضیح باید گفت اگر این توافق صورت بگیرد، چه بخواهیم، چه نخواهیم ایران و آمریكا كمی به سوی تنش زدایی خواهند رفت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب