• ۳ راهکار بانک مرکزی برای تامین منابع بانک‌ها
    از طریق این سامانه در سال 88، 942 هزار و 415 نفر در سال 89 یک میلیون و 131 هزار و 664 نفر، در سال 90، یک میلیون و 264 هزار و 112 نفر، در سال 91، 947 هزار و 748 نفر و در سال 92 ، 893 هزار و 581 نفر تسهیلات ازدواج دریافت کرده اند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب