• زندگی با افراد مسئولیت گریز
    چقدر مسئولیت پذیرید؟ تعریف تان از مسئولیت چیست؟  آیا سعی می کنید به تمامی تعهدات خود عمل کنید یا آنکه به نیمه راه نرسیده و یا احیانا از همان ابتدا سلب مسئولیت می کنید؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب