• افشای ورود پول مواد مخدر به چرخه انتخابات
    وزیر کشور با اشاره به ورود بخشی از پول های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر به سیاست، افزود: ورود این پول ها در چرخه انتخاباتی متاسفانه باعث ایجاد شکاف، اعمال نظر و اعمال قدرت توسط برخی افراد شده است؛ تا جایی که اگر دقت لازم را نداشته باشیم،  ورود این پول ها توانایی آن را دارد که قدرت ها را نیز آلوده کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب