• پاشیدن آب به صورت دختران توسط موتوری ها!
    همزمان با ماجرای اسیدپاشی در اصفهان، یک مزاحمت خیابانی بسیار تکان دهنده توسط برخی جوان ها تحت عنوان شوخی باب شده که آثار روانی اش در لحظات اولیه کمتر از اسیدپاشی نیست؛ رفتاری که نشان می دهد ساحت اخلاق تا چه میزان نزد برخی تنزل یافته تا شنیع ترین و ترسناک ترین اتفاقات را دستمایه تفریحات بسیار تکان دهنده سازند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب