• کارنامه دوساله روحانی
    امروز یعنی 24 خرداد 94، دو سال از انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور می گذرد و به نظر می رسد که لازم است به روحانی به عنوان یک شاگرد نگاه کرد و مانند یک معلم به عملکرد وی درابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی واجتماعی نمره داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب