• همه انتظـارات زنــان از مــا!
    با یک شنل سیاه و سوار اسب سفید، لحظه لحظه به او نزدیک تر می شود. هر قدم که جلو می آید یک تکه از شنلش از دست می رود و اسبش هم پیرتر و پیرتر می شود. در فاصله یک قدمی اش از این مرد رویایی چیزی جز آدم عبوس و بدتیپ باقی نمی ماند

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب