• چطور با انتقاد از خود کنار بیاییم ؟
    اینکه از زحماتتان انتقاد کنند، دردآور است. وقتی دیگران رفتارهای غلط شما را گوشزد می کنند و می خواهند که آنها را اصلاح کنید، ممکن است ناراحت شوید. قبول کردن انتقادات در مورد ظاهر هم که دیگر جای خود دارد!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب