• اندامهای جنسی زن
    دستگاه آمیزشی زن از تخمدان ها، لوله های رحمی، رحم، مهبل و اندام آمیزشی بیرونی (فرج) تشکیل یافته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب