• برداشت انرژی از ته‌سیگار!
    دانشمندان دانشگاه ملی سئول شیوه  جدیدی را برای ذخیره سازی انرژی ارائه داده اند که همزمان راهکاری برای حل مشکلات فزاینده محیط زیست در اختیار می گذارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب