• درسهایی برای زندگی که هیچگاه به آنها فکر نکرده اید
    کارهای خوب را بدون چشم داشت انجام دهید: ما باید در دنیا کارهای خوب انجام دهیم، اما نه به این دلیل که نتیجه خوبی عایدمان شود. چنین دیدگاهی خیلی بچگانه  است. فقط بچه ها و آنهایی که تازه شروع به کار کرده اند اینطور فکر می کنند. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب