• دوستی دختر و پسر و انگیزه های ارتباط با جنس مخالف !
    این روزها در خیابان ها، پارک ها و اماکن تفریحی پسران و دختران بسیاری را در حال تردد می بینیم، بسیاری از آنها در پیوند دوستی با یکدیگرند، پیوندی که به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان می تواند منشاء بی اعتمادی و شک در جامعه باشد

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب