• چرا خانواده مهمترین چیز در دنیاست؟
    اولین کسانی که به محض چشم باز کردن می بینیم اعضای خانواده مان هستند (البته به جز پرسنل بیمارستان).  اولین فرد مادر است که زحمات زیادی را برای به دنیا آوردنمان متحمل شده است. پس از او پدر است که همیشه برای مراقبت از ما آماده است. بعد از آنها هم خواهر و برادرها هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب