• ایرانیان و پول کاغذی
     پول كاغذی نخستین بار در دوره مغول جرقه ای زد و سپس از بین رفت. در ادامه سرنوشت پول کاغذی را در ایران قدیم می خوانید.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب