• رایزنی گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در لندن
    هیئت پنج نفری گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس با شماری از ایرانیان و مسئولان دستگاه های دولتی مستقر در لندن دیدار کردند. سفر هیئت پارلمانی ایران به لندن ، در پی سفر سال گذشته گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران و بنابه دعوت این گروه انجام شده است .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب