• پول های مردم کجا می رود؟
    گزارش ها نشان می دهد تمامی بازارهای مالی طی ده روز گذشته یا زیان ده بوده اند اینکه میزان سوددهی آنها به یک درصد هم نرسیده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب