• بازدید کارگروه تفحص از زندان‌ اوین
    عضو کارگروه تحقیق و تفحص از سازمان زندان ها گفت: این کارگروه به طور قطع مواردی ازجمله رعایت معیار اسلامی وانسانی در برخورد با متهمان و حقوق آنها و نحوه نگهداری از زندانی ها را در بازدیدها مدنظرقرار می دهند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب