• زنده شدن مردی در قزوین پس از 50 سال
    به گفته مسئول حراست مرکز آموزشی ـ درمانی شهید رجایی قزوین مرد 75 ساله ای که برای جراحی به این مرکز مراجعه کرده بود، دریافت که 51 سال پیش برای وی گواهی فوت صادر شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب