• خطری به نام فروش مکمل در باشگاه ها!
    باشگاه ها به لحاظ قانونی به هیچ عنوان اجازه توصیه، تجویز، فروش و ارائه مکمل، نه تنها مکمل های دست ساز و غیراستاندارد بلکه مکمل های مجاز و استاندارد را ندارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب