• برائت‌اصولگرایان از‌خودی دیروز
    «احمدی نژاد به ما اعلام می کرد که شما را اصولگرا نمی دانیم و خودشان را اصولگرا می دانستند. دعا می کنیم که باز هم ما را اصولگرا ندانند، کاری به کار ما نداشته باشند و ما هم کاری به کارشان نداشته باشیم.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب