• بیماری های باشخصیت!
      گاهی همین طور که مثلا یک صفت «برون گرایی» بهنجار دارد در شخصیت شکل می گیرد، یک صفت نابهنجار مثل «وابستگی بیش ازحد»، «خودشیفتگی» یا «آزارگری» هم ذره ذره در ما شکل می گیرد.                

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب