• بنزین معمولی و سوپر با یورو 4 مطابقت ندارد
    رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: طی بررسی هایی که از سال 1391 تاکنون انجام داده ایم نظارت بر بنزین را در سه سطح معمولی، سوپر و یورو 4 نمونه برداری کردیم که در بنزین وارداتی مشکلی پیدا نشد اما در سه گروه دیگر طبق بررسی ها، بنزین معمولی و سوپر با یورو 4 مطابق نداشت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب