• تولید بنزین از خاک‌اره!
    در سطح مولکولی، سلولز حاوی زنجیره های محکم کربن است و دانشمندان حاضر در این تحقیق به دنبال حفظ این زنجیره ها بودند اما اکسیژن مرتبط با آن ها که وجودش در بنزین مرغوب نامطلوب است را حذف کردند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب