• مردی که به دوربین‌ها لبخند می‌زد
    «دکتر آدم خاصی بود. مسائل را خوب می فهمید. می دانست که باید لحظات حساس جنگ ثبت شوند. برای بچه های عکاس احترام خاصی قائل بود. یک ستاد کوچک داشت که به زور نیروهایش در آن جا می شدند، اما یک اتاق به عکاس می دادند و این خیلی با ارزش بود.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب