• فقر به روایت ثروتمندترین فرد جهان
    طی سال های اخیر میزان نابرابری های درآمدی در داخل اقتصادهای توسعه یافته و نیز بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه افزایش یافته است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب