• درباره بیماری «جنون خرید» چه می‌دانید؟
     عده ای برایشان فرقی نمی کند عید باشد یا روزی عادی، تابستان باشد یا زمستان، فقط در پی این هستند که هر هفته و هر ماه نه تنها سرتاپای خودشان که حتی لوازم خانه شان را نیز نونوار کنند. از این خصوصیت رفتاری به عنوان «بیماری عصر جدید» قلمداد می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب