• کدام دردها جانتان را تهدید می کند؟
      حتما براي تان پيش آمده كه دردي شديد ناگهان سراغ تان بيايد و تا به خود بياييد، اثر و ردي از آن در بدن تان باقي نمانده. درد شديد و يك باره لزوما نشانه بيماري و مشكل حاد نيست اما نبايد نسبت به آن بي تفاوت باشيم.            

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب