• دوستان شیطان چه کسانی هستند؟
    تلاشگران در گمراهی افراد جامعه، اولیا و دوستان با وفای شیطان هستند؛ کسانی که شیطان را در موارد تنهایی و عدم توانایی در اجرای نقشه هایش کمک می کنند و به وسیله آنان بسیاری از گمراهی ها انجام می گیرد.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب