• تأثیر دوران کودکی بر شخصیت
    ظرفیت زبان آموزی در وجود هر كودكی وجود دارد، اما اگر در یك دوره حساس رشدی كه از یك تا چهار سالگی این ظرفیت فعال نشود، كودك دیگر هیچ گاه نمی تواند سخن گفتن را بیاموزد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب